دروس تقسیر حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری «دامت برکاته»سال تحصیلی 93-92

 

ردیف

نام درس

شماره جلسه

تاریخ

موضوع

متن

دانلود

PDF

21

تفسیر

جلسه 57

93/03/07

سوره بقره آیه 29

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
20

تفسیر

جلسه 56

93/02/24

سوره بقره آیه 29

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
19

 تفسیر

 جلسه 55

 93/02/10

سوره بقره آیه28

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
18

 تفسیر

 جلسه 54

 93/02/03

سوره بقره آیه28

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
17

تفسیر

 جلسه 53

 93/01/27

سوره بقره آیه28

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
16

تفسیر

 جلسه 52

 93/01/20

سوره بقره آیه27

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
15

تفسیر 

 جلسه51

 92/11/16

سوره بقره آیه27

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
14

تفسیر 

جلسه 50

 92/11/15

سوره بقره آیه 26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
13

تفسیر

جلسه49

92/11/09

سوره بقره آیه 22

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
12

تفسیر

جلسه48

92/11/02

سوره بقره آیه 26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
11

تفسیر

جلسه47

92/09/29

سوره بقره آیه 26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
10

تفسیر

جلسه46

92/09/28

سوره بقره آیه 26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
9

تفسیر

جلسه45

92/09/27

سوره بقره آیه 25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
8

تفسیر

جلسه44

92/09/18

سوره بقره آیه 25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
7

تفسیر

جلسه43

92/09/13

سوره بقره آیه 25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
 6

تفسیر

جلسه42

 92/08/08

سوره بقره آیه 25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

5

تفسیر

جلسه41 

 92/08/01

 سوره بقره آیه 24

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg  http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

4

تفسیر

جلسه40

92/07/17

 سوره بقره آیه 23 

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg  http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

3

تفسیر

جلسه39

92/07/10

 سوره بقره آیه 23-22 

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg  http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

2

تفسیر

جلسه 38

92/07/03

 سوره بقره آیه 22

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg  http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

1

تفسیر

جلسه 37

92/06/27

 سوره بقره آیه 22 

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg  http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.