تفسیرسال تحصیلی 96-95

ردیف

نام درس

شماره جلسه

تاریخ

متن

صوت

pdf

22

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 121

 96/02/20

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

21

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 120

 96/02/13

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

20

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 119

 96/02/06

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

19

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 118

 96/01/30

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

18

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 117

 96/01/16

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

17

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 116

 95/12/25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

16

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 115

 95/12/04

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

15

تفسیر سوره بقره آیه 49

جلسه شماره 114

 95/11/27

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

14

تفسیر سوره بقره آیه 48

جلسه شماره 113

 95/11/20

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

13

تفسیر سوره بقره آیه 48

جلسه شماره 112

 95/11/13

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

12

تفسیر سوره بقره آیه 48

جلسه شماره 111

 95/11/12

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

11

تفسیر سوره بقره آیه48

جلسه شماره 110

 95/10/29

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

10

تفسیر سوره بقره آیه48-47

جلسه شماره 109

 95/10/15

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

9

تفسیر سوره بقره آیه46-45

جلسه شماره 108

 95/10/08

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

8

تفسیر سوره بقره آیه45

جلسه شماره 107

 95/09/24

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

7

تفسیر سوره بقره آیه45

جلسه شماره 106

 95/08/26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

6

تفسیر سوره بقره آیه45

جلسه شماره 105

 95/08/19

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

5

تفسیر سوره بقره آیه45

جلسه شماره 104

 95/08/05

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 4

تفسیر سوره بقره آیه45

جلسه شماره 103

 95/07/28

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

3

تفسیر سوره بقره آیه44

جلسه شماره 102

 95/07/07

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

2

تفسیر سوره بقره آیه44

جلسه شماره 101

 95/06/24

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

1

تفسیر سوره بقره آیه44

جلسه شماره 100

95/06/17

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

Please publish modules in offcanvas position.