درس خارج فقه حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری«دامت برکاته» سال تحصیلی 92-91

ردیف

             عنوان-کلی       

عنوان جزیی

شماره جلسه

تاریخ

متن

صوت

PDF

64

کیفیت تنجس متنجسات         

عدم منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا 

جلسه  97

 92/03/12

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

63

کیفیت تنجس متنجسات

عدم منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا

جلسه  96

92/03/11

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

62

کیفیت تنجس متنجسات

عدم منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا

جلسه 95

92/03/07

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

61

کیفیت تنجس متنجسات

عدم منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا

جلسه 94 

92/03/06

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

60

کیفیت تنجس متنجسات

المتنجّس منجِّسٌ مطلقا 

 جلسه 93

 92/03/05

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

59

کیفیت تنجس متنجسات

المتنجّس منجِّسٌ مطلقا

جلسه 92

 92/03/04

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

58

کیفیت تنجس متنجسات

المتنجّس لا یتنجس ثانیاً

جلسه 91

92/02/29

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

57

کیفیت تنجس متنجسات

المتنجّس لا یتنجس ثانیاً

جلسه 90

92/02/28

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 56

کیفیت تنجس متنجسات 

المتنجّس لا یتنجس ثانیاً

 جلسه 89

 92/02/23

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 55

کیفیت تنجس متنجسات

المتنجّس لا یتنجس ثانیاً

جلسه 88

 92/02/22

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

54

کیفیت تنجس متنجسات

 المتنجّس منجِّسٌ کالنّجس

جلسه 87

92/02/21

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 53

کیفیت تنجس متنجسات 

المتنجّس لا یتنجس ثانیاً

جلسه 86

92/02/17

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 52

کیفیت تنجس متنجسات 

مجرد مایع بودن، در تنجّس کفایت نمی‏کند

جلسه  85

92/02/16

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 51

کیفیت تنجس متنجسات

نجاست آب آفتابه- نجاست آب بینی و...

 جلسه 84

92/02/15 

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 50

کیفیت تنجس متنجسات

سرایت نجاست از ملاقی به سایر اجزاء

جلسه 83

91/02/10

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 49

کیفیت تنجس متنجسات

مگس و پشه که بر نجاست مرطوب می‏ نشیند   

جلسه 82

91/02/08

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 48

کیفیت تنجس متنجسات

شک در رطوبت و سایر نجاسات احد المتلاقیین

جلسه 81

91/02/07

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

47

کیفیت تنجس متنجِّسات

سرایت نجاست از ملاقی به سایر اجزاء

 جلسه 80

  92/02/3

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

46

کیفیت تنجس متنجِّسات

رطوبت ملاقی و متنجِّس

 جلسه 79

 92/02/02

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

45

کیفیت تنجس متنجِّسات 

رطوبت ملاقی و متنجِّس

 جلسه 78

92/02/01

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

44

راه‏های ثبوت نجاست

مسئله 228- قول ذو الید 

 جلسه 77

92/01/31

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 43

راههای ثبوت نجاست

قول ذو الید

جلسه 76

92/01/27

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 42

راه‏های ثبوت نجاست

مسئله227- قول ذو الید 

 جلسه 75

92/01/26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

41

راه‏های ثبوت نجاست

مسئله225 مورخ 

 جلسه 74

92/01/19

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 40

راه‏های ثبوت نجاست

مسئله223- بیّنه 

 جلسه 73

92/01/18

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

39

راه‏های ثبوت نجاست

مسئله222- بیّنه 

 جلسه 72

92/01/17

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

38

راه‏های ثبوت نجاست

شهادت اجمالی

 جلسه 71

91/12/22

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

37

راه‏های ثبوت نجاست

شهادت اجمالی  

 جلسه 70

91/12/20

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 36

راه‏های ثبوت نجاست

حکم علم اجمالی 

 جلسه 69

91/12/14

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

35

راه‏های ثبوت نجاست

حکم علم اجمالی 

 جلسه 68

91/12/13

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

34

راه‏های ثبوت نجاست

حکم علم اجمالی 

 جلسه 67

91/12/12

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

33

راه‏های ثبوت نجاست

مسئله 216 (علم   اجمالی کالتفصیلی)

 جلسه 66

 91/12/8

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

32

راه‏های ثبوت نجاست

اعتبار و عدم   اعتبار علم وسواسی در ...

 جلسه 65

91/12/7

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

31

راه‏های ثبوت نجاست

مسئله 215  

 جلسه 64

 91/12/6

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

30

راه‏های ثبوت نجاست

حکم احتیاط دراجتناب از مشکوک النّجاسه

 جلسه 63

91/12/5

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 29

 راه‏های ثبوت نجاست

آیه نبأ- ذوالید 

 جلسه 62

91/12/1

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

28

راه‏های  ثبوت نجاست

آیه نبأ- ذوالید

 جلسه 61

91/11/30

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

27

راه‏های ثبوت نجاست

حجیت خبر عادل واحد

 جلسه 60

91/11/29

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

26

 غساله حمام

اقوال در مسئله

 جلسه 59

91/11/24

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

25

مسئله 213 و 214

بررسی مسئله

 جلسه 58

91/11/23

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

24

 غساله حمام         

اقوال در مسئله

 جلسه 57

91/11/21

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

23

غساله حمام

اقوال در مسئله

 جلسه 56

91/11/17

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 22

قاعده طهارت

اطلاق قاعده

 جلسه 55

91/11/16

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

21

نجاست   مسوخ   

ادله- مختار در   مسئله

 جلسه 54

91/11/15

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

20

نجاست   مسوخ     

اقوال   در مسئله

 جلسه 53

91/11/14

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

19

عرق   شتر نجاست خوار

بررسی کلام مرحوم   آقای خویی

 جلسه 52

91/11/9

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 18

 عرق   شتر نجاست خوار

کلام آیت الله خویی 

 جلسه 51

91/11/8

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

17

عرق   شتر نجاست خوار  

اقوال در مسئله

 جلسه 50

91/11/7

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

16

عرق   جنب از حرام

مسئله 209 

 جلسه 49

91/11/3

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

15

عرق   جنب از حرام

احتمالات موجود در   مسئله 

 جلسه 48

91/11/2

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

14

عرق جنب از حرام 

اقوال و بررسی   آنها

 جلسه 47

91/10/30

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

13

عرق جنب از حرام

جنابت از حرام بعداز جنابت از حلال و به عکس

 جلسه 46

91/10/10

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

12

عرق جنب از حرام

حکم عرق جنب از   حرام در حال غسل

 جلسه 45

91/10/9

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

11

عرق جنب از حرام

اقوال و بررسی   آنها

 جلسه 44

91/10/5

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

10

عرق جنب از حرام

اقوال و بررسی   آنها

 جلسه 43

91/10/4

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

9

عرق   جنب از حرام 

اقوال در نجاست و   طهارت عرق جنب از حرام

 جلسه 42

91/10/3

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

8

فقاع

الفقّاع ما هو؟

 جلسه 41

91/10/2

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

7

قسم دهم از نجاسات، فقاع

 حکم کشمش و خرما در غذا

 جلسه 40

91/09/28

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

6

مسئله   203

حرمت و حلیت دِبس (شیره)

 جلسه 39

91/9/27

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

5

عصیر   عنبی

حرمت عصیر زبیبی و   تمری

 جلسه 38

91/9/26

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

4

عصیر   عنبی

ادله قائلین به   حرمت

 جلسه 37

91/9/25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

3

عصیر عنبی

حرمت عصیز زبیبی

 جلسه 36

91/9/21

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

2

عصیر   عنبی

حرمت عصیر زبیبی

 جلسه 35

91/9/19

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

1

عصیر   عنبی   

حرمت نبیذ زبیبی

 جلسه 34

91/9/18

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

Please publish modules in offcanvas position.