درس خارج فقه حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری«دامت برکاته» سال تحصیلی93-92

ردیف

عنوان کلی

عنوان جزیی

جلسه

تاریخ

متن

صوت

PDF

93

 احکام النجاسة

مایعفی عنه فی الصلاة

جلسه 93

93/03/11

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

92

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 92

93/03/10

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

91

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 91

93/03/05

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

90

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 90

93/03/03

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

89

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 89

93/02/30

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

88

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 88

93/02/29

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

87

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 87

93/02/28

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

86

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 86

93/02/27

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

85

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 85

93/02/22

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

84

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 84

93/02/21

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

83

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 83

93/02/20

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 82

 احکام النجاسة

 الصلاة فی النجس

جلسه 82

93/02/16

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 81

 احکام النجاسة

 الصلاة فی النجس

جلسه 81

93/02/14

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 80

 احکام النجاسة

 الصلاة فی النجس

جلسه 80

93/02/09

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 79

 احکام النجاسة

 الصلاة فی النجس

جلسه79

93/02/08

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 78

احکام النجاسة 

 الصلاة فی النجس

جلسه 78

93/02/07

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 77

احکام النجاسة 

 الصلاة فی النجس

جلسه 77

93/02/06

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

76

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 76

93/02/02

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

75

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 75

93/02/01

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

74

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 74

93/01/30

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

73

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 73

93/01/26

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

72

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 72

93/01/25

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

71

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 71

93/01/24

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

70

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 70

93/01/23

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

69

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 69

93/01/19

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

68

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 68

93/01/18

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

67

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 67

93/01/17

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

66

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 66

92/12/20

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

65

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 65

92/12/19

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

64

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 64

92/12/18

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

63

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 63

92/12/17

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

62

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 62

92/12/12

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

61

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 61

92/12/11

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

60

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 60

92/12/10

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

59

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 59

92/12/06

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

58

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 58

92/12/04

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

57

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 57

92/12/03

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

56

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 56

92/11/29

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

55

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 55

92/11/28

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

54

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 54

92/11/27

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

53

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 53

92/11/26

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

52

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 52

92/11/20

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

51

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 51

92/11/19

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

50

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 50

92/11/15

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

49

احکام النجاسة

الصلاة فی النجس

جلسه 49

92/11/14

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

48

احکام النجاسة

وجوب وعدم وجوب اعلام نجاست به میهمان

جلسه 48

92/11/13

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

47

احکام النجاسة

عدم جواز خوراندن مسکرات به اطفال

جلسه 47

92/11/12

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

46

احکام النجاسة

حرمت اکل و شرب نجس

جلسه 46

92/11/08

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

45

احکام النجاسة

حرمت اکل و شرب نجس

جلسه 45

92/11/07

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

44

احکام النجاسة

جواز و عدم جواز بیع اعیان نجس ومتنجس

جلسه 44

92/11/06

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

43

احکام النجاسة

جواز و عدم جواز بیع اعیان نجس ومتنجس

جلسه 43

92/11/05

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

42

  احکام النجاسة

 وجوب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب

جلسه 42

92/10/30

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

41

  احکام النجاسة

 تطهیر مصحف غیر

جلسه 41

92/10/28

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

40

  احکام النجاسة

 حرمت تنجیس مصحف

جلسه 40

92/10/24

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

38

  احکام النجاسة

 حرمت تنجیس قرآن

جلسه 39

92/10/23

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

38

  احکام النجاسة

 حرمت تنجیس قرآن و تربت مأخوذ از قبور معصومین (ع)

جلسه 38

92/10/22

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

37

  احکام النجاسة

 حرمت تنجیس مصحف

جلسه37

92/10/21

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

36

  احکام النجاسة

 حرمت تنجیس مشاهد مشرّفه

جلسه 36

92/10/17

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

35

  احکام النجاسة

 حرمت تنجیس مشاهد مشرّفه

جلسه35

92/10/16

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

34

  احکام النجاسة

 احکام المسجد

جلسه 34

92/09/26

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

33

  احکام النجاسة

 احکام المسجد

جلسه 33

92/09/25

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

32

  احکام النجاسة

 احکام المسجد

جلسه 32

92/09/18

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

31

 احکام النجاسة 

 احکام المسجد

جلسه 31

92/09/17

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

30

 احکام النجاسة

احکام المسجد

جلسه 30

92/09/16

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

29

 احکام النجاسة

احکام المسجد

جلسه 29

92/09/12

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

28

 احکام النجاسة

احکام المسجد

جلسه 28

92/09/11

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

27

 احکام النجاسة

احکام المسجد

جلسه 27

92/09/10

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

26

احکام النجاسة 

وجوب ازاله نجاست از فرش، حصیر و سایر آلات مسجد

جلسه 26

92/09/05

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

25

احکام النجاسة 

وجوب ازاله نجاست از مسجد

جلسه 25

92/09/04

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

24

 احکام النجاسة

جواز حفر و تخریب مسجد برای تطهیر آن

جلسه 24

92/09/03

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

23

 احکام النجاسة

صُورتنجیس دوباره موضعِ نجس و احکام آن

جلسه 23

92/09/02

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

22

احکام النجاسة 

وجوب ازاله نجاست از مسجد

جلسه22

92/08/28

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

21

احکام النجاسة 

وجوب ازاله نجاست از مسجد

جلسه 21

92/08/07

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

20

احکام النجاسة

 وجوب ازاله نجاست از مسجد

جلسه20

92/08/06

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

19

احکام النجاسة

کفایی بودن وجوب ازاله نجاست از مسجد

جلسه19

92/08/05

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

18

احکام النجاسة

کفایی بودن وجوب ازاله نجاست از مسجد

جلسه18

92/08/04

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

17

احکام النجاسة

کفایی بودن وجوب ازاله نجاست از مسجد

جلسه17

92/07/30

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

16

احکام النجاسة

 عدم جواز ادخال النجاسة فی المسجد

جلسه16

92/07/29

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

15

احکام النجاسة

 وجوب ازاله نجاست از مسجد

جلسه15

92/07/28

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

14

احکام النجاسة 

ازاله نجاست از مسجد

جلسه 14

92/07/27

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

13

احکام النجاسة 

ازاله نجاست از مسجد

جلسه 13

92/07/20

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

12

احکام النجاسة 

احکام المسجد

جلسه12

92/07/16

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

11

احکام النجاسة 

طهارت مکانی که نمازگزار پیشانی را بر آن می‏گذارد

جلسه11

92/07/15

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

10

احکام النجاسة 

ازاله نجاست از مکان نمازگزار

جلسه10

92/07/13

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

9

احکام النجاسة  

ازاله نجاست از مکان نمازگزار

جلسه 9

92/07/09

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

8

احکام النجاسة 

ازاله نجاست از مواضع سجده

جلسه8

92/07/08

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

7

احکام النجاسة 

وجوب ازاله نجاست از موضع سجده

جلسه7

92/07/07

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

6

احکام النجاسة

عدم شرطیت طهارت نسبت به دعاهای قبل از تکبیره الاحرام و تعقیبات نماز

جلسه 6

92/07/06

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

5

احکام النجاسة

 ازاله نجاست از بدن و لباس نسبت به توابع نماز

جلسه 5

92/07/02

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

4

 احکام النجاسة

 طهارت بدن و لباس مصلی

جلسه 4

92/07/01

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

3

کیفیت تنجّس متنجّسات

 ملاقات با نجاست در باطن بدن

جلسه  3

92/06/31

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

 http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

2

کیفیت تنجّس متنجّسات

حکم تعفیر نسبت به ظرف دوم و سوم که ولوغ کلب در آن ریخته شده

جلسه 2

92/06/30

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

1

کیفیت تنجّس متنجّسات

عدم سرایت تمام احکام نجس به متنجِّس

جلسه 1

92/06/25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg

http://h-bushehri.ir/images/images.jpg

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.