درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری«دامت برکاته»94-93

 

ردیف

عنوان کلی

عنوان جزیی

شماره جلسه

تاریخ

     متن

صوت

PDF

101 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات : الماء جلسه 101 94/03/12 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
100 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات : الماء جلسه 100 94/03/11 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
99 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 99 94/03/10 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
98 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات :الماء جلسه 98 94/03/09 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
97 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 97 94/03/05 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
96 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات :الماء جلسه 96 94/03/04 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
95 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 95 94/03/02 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
94 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات : الماء جلسه 94 94/02/29 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
93 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات : الماء جلسه 93 94/02/28 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
92 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات : الماء جلسه 92 94/02/27 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
91 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات : الماء جلسه 91 94/02/22 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
90 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 90 94/02/21 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
89 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 89 94/02/20 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
88 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات : الماء جلسه 88 94/02/19 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
87 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 87 94/02/15 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
86 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 86 94/02/08 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
85 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 85 94/02/07 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
84 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 84 94/02/06 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
83 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 83 94/02/05 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
82 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 82 94/02/01 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
81 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 81 94/01/31 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
80 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 80 94/01/30 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
79 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 79 94/01/29 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
78 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 78 94/01/25 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
77 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 77 94/01/24 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
76 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات : الماء جلسه 76 94/01/23 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
75 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات : الماء جلسه 75 94/01/18 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
74 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات : الماء جلسه 74 94/01/17 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
73 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات : الماء جلسه 73 94/01/16 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
72 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات : الماء جلسه 72 94/01/15 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
71 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات : الماء جلسه 71 93/12/25 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
70 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات :الماء جلسه 70 93/12/24 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
69 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 69 93/12/23 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
68 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 68 93/12/18 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
67 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 67 93/12/17 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
66 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 66 93/12/16 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
65 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 65 93/12/12 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
64 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 64 93/12/11 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
63 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 63 93/12/10 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
62 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 62 93/12/09 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
61 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 61 93/12/05 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
60 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 60 93/12/04 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
59 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 59 93/12/03 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
58 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 58 93/12/02 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
57 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 57 93/11/28 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
56 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات: الماء جلسه 56 93/11/27 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
55 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات:الماء جلسه 55 93/11/25 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
54 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات:الماء جلسه 54 93/11/21 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
53 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات:الماء جلسه 53 93/11/20 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
52 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات:الماء جلسه 52 93/11/19 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
51 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات:الماء جلسه 51 93/11/17 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
50 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات:الماء جلسه 50  93/11/14 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
49 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات:الماء جلسه 49  93/11/13 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
48 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات:الماء جلسه 48  93/11/12 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
47 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات:الماء جلسه 47  93/11/04 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
46 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات:الماء جلسه 46  93/10/30 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
45 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات:الماء جلسه 45  93/10/29 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
44 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات:الماء جلسه 44 93/10/28 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
43 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات:الماء جلسه 43  93/10/27 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
42 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات:الماء جلسه 42  93/10/23 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
41 فصل فی المطهرات الاول من المطهرات:الماء جلسه 41  93/10/22 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
40 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 40  93/10/21 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
39 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 39 93/10/20 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
38 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 38  93/10/16 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
37 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 37 93/10/15 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
36 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 36 93/10/14 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
35 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 35 93/09/17 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
34 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 34  93/09/16 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
33 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 33 93/09/15 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
32 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 32 93/09/11 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
31 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 31 93/09/10 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
30 احکام النجاسة فصل فی مایعفی عنه فی الصلاة جلسه 30 93/09/04 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
29 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 29 93/09/01 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
28 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة   جلسه 28  93/08/27 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
27 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة  جلسه 27 93/08/26 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
26 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة  جلسه 26 93/08/25 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
25 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 25 93/08/24 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
24 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 24 93/08/20 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
23 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 23 93/08/19 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
22 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 22
93/08/18 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
21 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 21 93/07/28 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
20 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 20 93/07/27 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
19 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 19 93/07/26 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
18  احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 18
93/07/20 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
17  احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه17 93/07/19 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
16  احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 16 93/07/15 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
15  احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 15  93/07/14 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
14  احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه14 
93/07/12 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
13  احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه13
93/07/08 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
12  احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه12 93/07/07 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg  http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
11  احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه11 93/07/06 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg  http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
10  احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه10 93/07/05 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
9  احکام النجاسة  فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة  جلسه9 93/07/01 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
8 احکام النجاسة  فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة  جلسه 8 93/06/31 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
7 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 7  93/06/30 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
6 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 6 93/06/29 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
5 احکام النجاسة فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 5 93/06/25 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
4  احکام النجاسة  فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 4
93/06/24
http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
3  احکام النجاسة  فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 3
 93/06/23 http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
2  احکام النجاسة  فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 2
93/06/22
http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg
1  احکام النجاسة  فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة جلسه 1
93/06/18
http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 

 

دیدگاه‌ها   

سلیم زاده
#6 سلیم زاده 1396-04-25 23:12
سلام علیکم ضمن عرض سلام محضر آیت الله حسینی بوشهری از ایشان تشکر میکنم که چنین دسترسی به دروس خارج را برای ما فراهم کردند دعاگوی ایشان هستیم
نقل قول کردن
ساورکجوری
#5 ساورکجوری 1396-02-17 18:42
سلام علیکم اگر روحانی مشکل دارد چرا جامعه مدرسین تایید میکنه و اگر احمدی نژاد خوبه چرا رد میکنه هیچ رییس جمهوری تا الاننیامده که مورد قبول همه باشه
نقل قول کردن
محسن
#4 محسن 1396-02-16 05:19
از سایت خوبتان و مطالبش ممنونم
نقل قول کردن
Tyler
#3 Tyler 1396-01-25 15:47
نظرات سایت شما را میخواندم جایی ندیدم از شما بد بگویند یا شما خیلی خوبید یا نظرات منفی را منتشر نمی کنید
نقل قول کردن
کریس
#2 کریس 1396-01-25 04:31
سلام عرض میکنم خدمت همه زحمت کشان این پایگاه
بنده هشت ماهی هست که از تلگرام با این سایت آشنا شدم و مطالب بخصوص توصیه ها را دنبال میکنم مطالب خوبی بودند حتی با جرات می توانم بگویم در من اثر گذار بودند از همگی متشکرم
نقل قول کردن
بهلول
#1 بهلول 1394-07-06 08:40
مرسی از مطالبتون
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Please publish modules in offcanvas position.