اهل‎بیت(ع) الگوی نمونه زندگی- ویژگی انسانهای کریم95/05/20
دوشنبه, 03 آبان 1395
    باسمه تعالی متن سخنرانی حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری«دامت برکاته»... Read More...
لزوم آموزش قرآن95/05/27
پنج شنبه, 11 شهریور 1395
باسمه تعالی متن سخنرانی حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری«دامت برکاته»... Read More...
فرهنگ مدیریت جهادی94/03/26
دوشنبه, 08 شهریور 1395
باسمه تعالی متن سخنرانی حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری«دامت برکاته»... Read More...
دیدار با مردم شهرستان شُنبه95/05/16
دوشنبه, 08 شهریور 1395
باسمه تعالی متن سخنرانی حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری«دامت برکاته»... Read More...
لزوم شناخت ائمه (ع)- نقش هدایتگری امام صادق (ع)95/05/09
دوشنبه, 08 شهریور 1395
  باسمه تعالی متن سخنرانی حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری«دامت برکاته»... Read More...
سخنرانی سال 1394مورخ 94/08/30
سه شنبه, 12 مرداد 1395
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین،... Read More...
سخنرانی سال 1394مورخ 94/08/29
سه شنبه, 12 مرداد 1395
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین،... Read More...
همايش شوراهاي ارشادصلح سازش94/08/14
سه شنبه, 12 مرداد 1395
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین بارئ... Read More...
عمامه گذاری مدرسه حقانی93/01/31
شنبه, 07 آذر 1394
باسمه تعالی متن سخنرانی حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری«دامت برکاته» موضوع:... Read More...
مناطق جنگی92/01/07
پنج شنبه, 05 آذر 1394
باسمه تعالی متن سخنرانی حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری«دامت برکاته» مکان:... Read More...
مناطق جنگی 91/12/30
پنج شنبه, 05 آذر 1394
باسمه تعالی متن سخنرانی حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری«دامت برکاته» موضوع:... Read More...
علل ماندگاری عاشورا 93/08/11
چهارشنبه, 04 آذر 1394
    باسمه تعالی متن سخنرانی حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری«دامت برکاته»... Read More...

سخنرانی های سال 1395

 

ردیف

موضوع

تاریخ

PDF

 متن

صوت

38

برنامه دریای رحمت جلسه 29

95/04/15

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

37

برنامه دریای رحمت جلسه 28

95/04/14

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

36

برنامه دریای رحمت جلسه 27

95/04/13

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

35

برنامه دریای رحمت جلسه 26

95/04/12

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

34

برنامه دریای رحمت جلسه 25

95/04/11

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

33

برنامه دریای رحمت جلسه 24

95/04/10

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

32

برنامه دریای رحمت جلسه 23

95/04/09

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

31

برنامه دریای رحمت جلسه 22

95/04/08

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

30

برنامه دریای رحمت جلسه 21

95/04/07

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

29

برنامه دریای رحمت جلسه 20

95/04/06

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

28

برنامه دریای رحمت جلسه 19

95/04/05

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

27

برنامه دریای رحمت جلسه 18

95/04/04

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

26

برنامه دریای رحمت جلسه 17

95/04/03

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

25

برنامه دریای رحمت جلسه 16

95/04/02

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

24

برنامه دریای رحمت جلسه 15

95/04/01

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

23

برنامه دریای رحمت جلسه 14

95/03/31

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

22

برنامه دریای رحمت جلسه 13

95/03/30

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

21

برنامه دریای رحمت جلسه 12

95/03/29

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

20

برنامه دریای رحمت جلسه 11

95/03/28

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

19

برنامه دریای رحمت جلسه 10

95/03/27

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

18

برنامه دریای رحمت جلسه9

95/03/26

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

17

برنامه دریای رحمت جلسه8

95/03/25

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

16

برنامه دریای رحمت جلسه7

95/03/24

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

15

برنامه دریای رحمت جلسه6

95/03/23

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

14

برنامه دریای رحمت جلسه5

95/03/22

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

13

برنامه دریای رحمت جلسه4

95/03/21

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

12

برنامه دریای رحمت جلسه3

95/03/20

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

11

برنامه دریای رحمت جلسه2

95/03/19

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

10

برنامه دریای رحمت جلسه1

95/03/18

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

9

لزوم آموزش قرآن

95/05/27

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

8

به مناسبت دهه کرامت

95/05/20

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

7

 دیدار با مردم شهرستان شُنبه

 95/05/16

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

6

 سالروز حمله وحشیانه رژیم ستم شاهی به مدرسه فیضه

95/05/09

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

5

سخنرانی در امامزاده بی بی زبیده خاتون قزوین

95/02/16

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

4

سخنرانی در جمع بسیج خواهران وزارت دارایی

95/02/07

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

3

سخنرانی درجمع نیروی انتظامی کشور

95/02/06

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

2

همایش بزرگ امام جواد علیه السلام

95/01/30

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

1

سخنرانی در جمع طلاب قم

95/01/26

http://bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://bushehri.net/images/images.jpg

Please publish modules in offcanvas position.