دروس تقسیر حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری «دامت برکاته»سال تحصیلی 95-94

ردیف

نام درس

شماره جلسه

تاریخ

متن

صوت

PDF

22

تفسیرسوره بقره آیه 43

     جلسه 99

95/02/29

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

21

تفسیرسوره بقره آیه 43

     جلسه 98

95/02/22

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

20

تفسیرسوره بقره آیه 42

     جلسه 97

95/02/15

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

19

تفسیرسوره بقره آیه 41

     جلسه 96

95/02/08

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

18

تفسیرسوره بقره آیه 41

     جلسه 95

95/01/25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

17

تفسیرسوره بقره آیه 41

     جلسه 94

95/01/18

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

16

تفسیرسوره بقره آیه 41

     جلسه 93

95/01/11

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

15

تفسیرسوره بقره آیه 40

     جلسه 92

94/12/12

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

14

تفسیرسوره بقره آیه 40

     جلسه 91

94/11/21

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

13

تفسیرسوره بقره آیه 40

     جلسه 90

94/11/14

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

12

تفسیرسوره بقره آیه 38

     جلسه 89

94/11/07

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

11

تفسیرسوره بقره آیه 38

       جلسه 88

94/10/30

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

10

تفسیرسوره بقره آیه 38

       جلسه87

94/10/23

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

9

تفسیرسوره بقره آیه 38

       جلسه 86

94/10/16

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

8

تفسیرسوره بقره آیه 37

       جلسه 85

94/10/09

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

7

تفسیرسوره بقره آیه 36

     جلسه 84

94/09/25

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

6

تفسیرسوره بقره آیه 36

      جلسه 83

94/09/04

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

5

تفسیرسوره بقره آیه 36

      جلسه 82

94/08/27

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

4

تفسیرسوره بقره آیه 36

     جلسه 81

94/08/20

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

3

تفسیرسوره بقره آیه 36

     جلسه  80

94/08/13

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

2

 تفسیرسوره بقره آیه 36

     جلسه 79

94/08/06

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

1

 تفسیرسوره بقره آیه 35

    جلسه 78

94/06/18

http://www.bushehri.net/images/ICON/10%201.jpg http://h-bushehri.ir/images/images.jpg http://www.bushehri.net/images/ICON/10%206.jpg

 

Please publish modules in offcanvas position.